Ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Tìm học phần Tải toàn bộ học phần
1 Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng - Khóa 4 (Đại học chính quy: 128 tín chỉ)
2 Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng - Khóa 5 (Đại học chính quy: 129 tín chỉ)
3 Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng - Khóa 6 (Đại học chính quy: 150 tín chỉ)
4 Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa - Khóa 1(Đại học chính quy: 150 tín chỉ)